Xerxes: Act I, HWV 40: Frondi tenere e belle ... Ombra mai fu testo