Avalanche (Ewan Pearson Hall of the Mountain King remix) testo