Album The Best of Fifi Rafiatou Volume 1, Fifi Rafiatou