Album Il mio game (feat. Samuel Heron), Fred De Palma