Album Toast This Life (feat. Andrew Austin), Grayson Matthews