Album Celebrating Your Happy Birthday, Happy Birthday