Album Highlights of Happy Birthday, Vol. 1, Happy Birthday