Album Highlights of Happy Birthday, Vol. 2, Happy Birthday