Album Highlights of Happy Birthday, Vol. 3, Happy Birthday