Album Sevdades Κai Peismatika, Haralampos Garganourakis